วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาล เซ็นทรัลเยนเนอรัล (CGH) เป็น รพ. ขนาด 200 เตียง เปิดดำเนินการในปี 2535 (คศ.1992) เป็นรพ.ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง ความต้องการของชุมชนที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ และพยาบาลตลอดจนบุคลากรทุกระดับ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการรักษาโรคทั่วไป และเพิ่มสาขาการแพทย์ เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ โรคที่ในชุมชนพบบ่อยเช่นโรค ความดัน, เบาหวาน ตลอดจนโรคไตวาย, โรคสมองเสื่อม และโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น

รพ.ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ทั้ง ISO 9002, ISO 14001 และ HA (Hospital Accreditation) และได้รับการ Re-Accreditation HA

จากการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านกาย,ใจ และจิตวิญญาณ ตลอดจนสิทธิของผู้ป่วย และญาติ


รพ.ยังได้รับรางวัลจากบริษัท ประกัน ชั้นนำ เช่น Gold Award AIA เป็นต้น<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/